• slide03
  • slide02
  • slide01
English German Slovenian

donacija dohodnine
Donacija dohdnine

 

logo min javna uprava

ne-vec-ampakbolje

 

22 08 18 pasica1

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-prog-pod.jpg

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-kmetijski-sklad.jpg

 

navdih trajnosti

 

 

Podatki o projektu

Prijavitelj (polni naziv):

OKOLJSKO RAZISKOVALNI ZAVOD

Ime in priimek odgovorne osebe, naziv in   e-naslov:

(izpolnite, navedite uradne podatke, nazive)

ROK KROPEJ, dipl. inž.

Naziv projekta:

(izpolnite)

NE VEČ, AMPAK BOLJE

Kratek naziv projekta:

(do 30 znakov)

NE VEČ, AMPAK BOLJE

Obdobje izvajanja (od-do):

(izpolnite, obdobje mora biti v skladu s točko 4. javnega razpisa)

Upravičeni so stroški najprej od dneva pričetka izvajanja projekta do 15. 10. 2019

1.8. 2018 - 1.10. 2019

Višina zaprošenih sredstev (v EUR):

(prepišite iz finančnega načrta, pazite na omejitev glede višine upravičenih stroškov)

31.567,85 EUR

Vsebinsko področje:

  1. trajnostni razvoj na področju varstva okolja, kar vključuje ukrepe, ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v zeleno, z viri gospodarno in konkurenčno nizkoogljično družbo in gospodarstvo, predvsem na področjih: A) podnebne spremembe (ozaveščanje in izobraževanje za različne ciljne skupine, obnovljivi viri energije, portal o podnebnih spremembah, promocija in izobraževanje o ZeJN po javnih zavodih in ustanovah), trajnostna mobilnost in promet, trajnostna potrošnja in proizvodnja, trajnostna gradnja, trajnostni turizem, zeleno javno naročanje, B) prehod v krožno gospodarstvo, okolje in razvojno sodelovanje, učinkovita raba virov, snovna učinkovitost, C) preprečevanje odpadkov, ponovna uporaba in zmanjševanje potrošnje embalaže in nagrobnih sveč, Č) vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj, orodja za ocenjevanje vplivov na okolje v življenjskem krogu;

Preprečevanje odpadkov, ponovna uporaba in zmanjševanje potrošnje na primeru nagrobnih sveč.

Leta 2017 sprejeta Program ravnanja z odpadki in Program preprečevanja odpadkov Republike Slovenije v ospredje postavljata splošna cilja – preprečevanje odpadkov in preprečevanje nezakonitega odmetavanja odpadkov. Za uresničitev krožnega gospodarstva z visoko stopnjo učinkovitosti uporabe naravnih virov je potrebno zagotoviti, da se za ravnanje z odpadki uporablja prednostni vrstni red preprečevanja nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi v skladu s petstopenjsko hierarhijo ravnanja z odpadki (1. Preprečevanje odpadkov, 2. Priprava za ponovno uporabo, 3. Recikliranje, 4. Drugi postopki predelave, 5. Odstranjevanje odpadkov).

Preprečevanje odpadkov v gospodinjstvih, preprečevanje kosovnih odpadkov, ponovna uporaba – preprečevanje tekstilnih odpadkov in odpadnih oblačil, zmanjševanje potrošnje nagrobnih sveč.

 

PROJEKT ­­­­­­­­­: NE VEČ, AMPAK BOLJE

                                                                                 

Povzetek projekta

Kaj je problem?

Vlada Republike Slovenije je sprejela Program ravnanja z odpadki in Program preprečevanja odpadkov. Glavni namen obeh programov je, da Slovenija z njihovim izvajanjem sledi strateškim usmeritvam evropskih politik, ki ob poudarjanju preprečevanja nastajanja odpadkov dajejo prednost pripravi odpadkov za ponovno uporabo. Problem je v implementaciji, saj splošna javnost (potrošniki), šolajoča mladina in lokalne skupnosti nimajo dovolj prepričljivih oblik ozaveščanja, ki bi spodbudile k odgovornemu ravnanju z viri, prednostno k preprečevanju nastajanja odpadkov. Šele kontinuirno ozaveščanje, kot bo izvedeno s projektom na praktičnih primerih in osebna vključenost pripeljeta ljudi do odločitve za spremembo načina ravnanja, ki posledično pripomore k implementaciji nacionalnih strateških programov.

Kako ga bomo reševali?

V sklopu projekta bodo izvedeni 4 sklopi: 1. Sklop: Dejavnosti vodenja projekta ter obveščanje in informiranje javnosti o projektu. 2. Sklop: Aktivnosti okoljskega ozaveščanja za preprečevanje nastajanja odpadkov, v okviru katerega bo potekal »Festival varčnosti za odgovorno potrošništvo s kotiškom DIY- popravi sam. Izvedena bo odmevna akcija »V naravi vse kroži«, z vzpostavljeno možnostjo prepreči - prinesi-znova uporabi za potošnike. V 3. sklopu: Promocija preprečevanja nastajanja odpadnih nagrobnih sveč bomo z promocijo načina ravnanja »Za več kot 1x« na primeru nagrobnih sveč prikazali konkretizacijo preprečevanja nastajanja tovrstnih odpadkov s poudarkom na sledljivosti upoštevanja prednostnega reda ravnanja z odpadki in možnimi alternativami, ki so uporabne tudi za druge snovne tokove. V sklopu 4 bomo s promocijo preprečevanja nastajanja odpadkov s popravili v okviru dogodkov »Repair cafe« na treh lokacijah spodbujali in medijsko promovirali družbeno gibanje, ki omogoči udejanjanje strateških dokumentov skozi spremembo načina razmišljanja in ravnanja, ki se izvaja za snovi tok oblačila, kosovni odpadki in pohištvena oprema.

6

 Komu je projekt namenjen?

Projekt je namenjen ozaveščanju splošni javnosti - potrošnikov o možnostih preprečevanja nastanja odpadkov in ponovne uporabe, mladim v procesu šolanja, obiskovalcem pokopališč in lokalnim skupnostim ter upravljalcem pokopališč.

Cilji/ rezultati projekta:

Pojem »krožnega gospodarstva, v katerem se nič ne zavrže« je ključnega pomena pri

prizadevanju za povečanje učinkovitosti rabe virov. Cilj projekta je, da se uveljavi koncept preprečevanje nastajanja odpadkov kot vodilo pri odločitvah NE VEČ – AMPAK BOLJE. Sodoben življenjski stil v Sloveniji narekuje nenehne nakupe in terja od ljudi nepremišljenost, zaradi česar se viri izgubljajo. Ker preprečevanje nastajanja odpadkov v Sloveniji še ni zaživelo, je potrebno več aktivnosti in obveščanja usmeriti v poznavanje teh možnosti v praksi, kar bomo dosegli z realizacijo ciljev projekta.

Cilji projekta:

- Dvig splošne ozaveščenosti o poznavanju pomena varčevanja z viri na primeru zmanjšane porabe nagrobnih sveč za enkratno uporabo ter posledično zmanjšane uporabe druge embalaže za enkratno uporabo ter povezovanje deležnikov;

- Prepoznavnost krožnega gospodarstva kot izziv prihodnosti zaradi okoljskih in podnebnih vplivov, kot tudi zaradi gospodarskega potenciala, ki iz njega izhaja, ki se nikakor ne manifestira z vsakoltenim povečanjem mase nagrobnih sveč;

- Komuniciranje o preprečevanju nastajanja odpadkov, možnostih ponovne uporabe ter alternativah, ki se združujejo v prednostni red ravnanja z odpadki s posebnim poudarkom na aktivni vključitvi ciljnih skupin v praktičnih pristopih vseh deležnikov;

- Omogočiti ciljnim skupinam pridobivanje informacij, veščin in kritičnega odnosa do porabe virov, kar omogoča daljšo uporabo izdelkov za večkratno uporabo in prispeva k preprečevanju nastajanja odpadkov in trajnostni potrošnji;

- Ustvarjati povezave med deležniki na področju preprečevanja nastajanja odpadkov, tako v času šolanja s šolajočo mladino ter otroci na območju Slovenije z namenom ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v zeleno, z viri gospodarno in konkurenčno nizkoogljično družbo, kakor tudi z ostalimi ciljnimi skupinami, ki nimajo dostopnosti do realnih podatkov zaradi posledic pretirane rabe virov;

- Pritegniti zanimanje splošne javnosti, zlasti potrošnikov (s komuniciranjem preko medijev) za prepoznavanje prednosti preprečevanja nastajanja odpadkov kot pomembne usmeritve za dosego cilja krožnega gospodarstva.

Za uresničitev krožnega gospodarstva z visoko stopnjo učinkovitosti uporabe naravnih virov bomo s projektom zagotovili nadgradnjo uspešno zaključenega projekta »3R kot življenjski slog, sofinanciran s strani MOP, zaključen okt. 2017 ter na novo vzpostavili snovni tok nagrobne sveče kot učni primer možnosti preprečevanja nastajanja odpadkov z vplivom na podobno ravnanje pri embalaži. Da se za ravnanje z odpadki uporablja prednostni vrstni red preprečevanja nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi v skladu s petstopenjsko hierarhijo ravnanja z odpadki (1. Preprečevanje odpadkov, 2. Priprava za ponovno uporabo, 3. Recikliranje, 4. Drugi postopki predelave, 5. Odstranjevanje odpadkov), smo preko različnih aktivnostih izkazovali že projektu 3R kot življenjski slog, ki ga sedaj nadgrajujemo s projektom »NE VEČ, AMPAK BOLJE«. Projekt naslavlja preprečevanje odpadkov v gospodinjstvih, na primeru zmanjšanja uporabe izdelkov za enkratno uporabo (na primeru nagrobne sveče). Projekt informira o možnosti preprečevanja nastajanja kosovnih odpadkov skozi ponovno uporabo ter preprečevanje tekstilnih odpadkov in odpadnih oblačil ter zmanjševanje potrošnje embalaže, kar lahko ciljne skupine izvajajo v praksi.

7 12 9

Za izvedbo projekta 3. Sklopa »promocija preprečevanja nastajanja odpadnih nagrobnih sveč« smo se odločili tudi zaradi naraščajoče uporabe nagrobnih sveč (kot izkazuje statistika) in dokazuje, da potrošniki še vedno niso dovolj seznanjeni z možnostmi alternativnih rešitev. Težava je v uporabi sedanjih nagrobnih sveč za enkratno uporabo (o čemer potrošniki sploh ne razmišljajo), ki so izdelane iz granulata plastik PVC in PP v skupnem materialu, ki je okoljsko sporn zaradi nezmožnosti snovnega recikliranja in dragega (tudi okoljsko zahtevnega) sežiganja v tujini. Namen projekta je komunicirati z javnostjo in deležniki, da bodo prepoznali pomen uporabe izdelkov za večkratno uporabo in opustili navade uporabe cenenihizdelkov z zelo kratko življenjsko dobo. Način razmišljanja s preprečevanjem nastajanja odpadkov je mogoče uporabiti tudi na snovnem toku kosovni izdelki, oblačila in tekstil ter embalaža, kjer se v projektu informira ter izkazuje praktična izvedba možnosti zaključenega kroga, ki dobrinese k praktični izkušnji.

V sklopu 3 naslavljamo problem nagrobnih sveč za enkratno uporabo: v skladu s sprejeto zakonodajo na področju ravnanja z nagrobnimi svečami je namreč potrebno tudi s tem odpadkom ravnati v skladu s prednostnim redom. Zgolj ločeno zbiranje ne zadošča usmeritvi in potrebam krožnega gospodarstva. S projektom »NE VEČ, AMPAK BOLJE« bomo bistveno povečali osveščenost na področju možnosti za preprečevanje nastajanja tovrstnih odpadkov. Tako bomo s prikazi alternativnih možnosti vplivali na preprečevanje nastajanja odpadnih nagrobnih sveč iz neprimernih materialov za snovno recikliranje, saj bomo s projektnimi aktivnostmi omogočili trajnostne možnosti. Posredni cilj Sklopa 3 je na spremembo zavesti, saj bodo obiskovalci grobov na praktičnem primeru spoznali, da lahko z odločitvijo za alternativno izbiro ali nakup okolju prijazne sveče, ki je sicer ob nakupu nekoliko dražja od klasične PP-PVC sveče, poleg varovanja okolja tudi privarčujejo. Zaradi premajhne informiranosti in pomanjkanja poznavanja praktičnih primerov, kjer lahko z lastnimi odločitvami vplivamo na zmanjšanje količin odpadkov, ki jih povzročajo predvsem izdelki za enkratno uporabo, kot so PP-PVC sveče, ima projekt zelo pomembno ozaveščevalno vlogo za celotno družbo. Glavne ciljne skupinie projekta so potrošniki kot šiša javnost, šolajoča mladina, upravljavci pokopališč in lokalne skupnosti.

Ob začetku projekta bomo naredili analizo trenutnega stanja na slovenskih pokopališčih s pomočjo anketnih vprašalnikov, ki bodo posredovani upravljavcem pokopališč. Na osnovi analize stanja bomo za upravljavce pokopališč izdelali koncept trajnostno urejenih pokopališč, saj obstoječi Načrti gospodarjenja ne vključujejo ukrepov za preprečevanje nastajanja tovrstnih odpadkov. Upravljavcem pokopališč bomo svetovali, kako naj pristopijo k realizaciji zmanjšanja plastike na pokopališčih, ki je kljub ločenemu zbiranju ni mogoče reciklirati . S projektom bomo seznanili tudi svečarje, distributerje in prodajalce sveč ter jim predstavili tehnično izvedbo zmanjšanja PVC-PP sveč. Obiskovalce grobov bomo obvestili o možnostih in pomenu uporabe okolju prijaznh sveč. Za ozaveščanje širše javnosti bomo uporabili množične medije, spletno stran, družbena omrežja, izvedli tiskovne konference, izobraževanja, delovna srečanja, javne nastope in izdali praktični vodnik za preprečevanja nastajanja odpadkov. Z izvedbo načrtovanih dejavnosti bomo pripomogli k udejanjenju skupnega cilja – preprečevanje in zmanjšanje količin odpadkov, povečanje okoljske ozaveščenosti javnosti, zmanjšanje potrošništva ter uporaba okolju prijaznih materialov, ki jih je mogoče vključiti v koncept kroženja virov.

Preprečevanje nastajaja odpadkov bo prikazano tudi na snovnem toku oblačil in tekstila, kosovnih odpadkov ter embalaže, kar bo preko praktičnih primerov v skopih 2 in 4 doprineslo k spremembi ravnanja v vsakdanjem življenju.

Projekt »NE VEČ, AMPAK BOLJE« tako tudi na lokalni ravni manifestrira realnost na globalni ravni, ko se je svetovno prebivalstvo povečalo za 4-krat, gospodarska proizvodnja za 40-krat, poraba fosilnih goriv 16-krat in poraba vode za 9-krat. Enak trend se bo nadaljeval tudi v prihodnje. Do leta 2050 bo globalno prebivalstvo naraslo na 9,6 milijard ljudi in jasno je, da bo linearni gospodarski model kmalu naletel na svoje meje, ker temelji na izkoriščanju surovin in vedno večjemu obsegu proizvodnje dobrin s kratko življenjsko dobo. S krožnim gospodarstvom se namreč povezuje več konceptov, kot so zelena rast, zeleno gospodarstvo, industrijska simbioza, učinkovita raba virov in trajnostni razvoj. S širšim ali ožjim fokusom pa so vsem v grobem skupni trije cilji: preprečevanje nastajanja odpadkov, uporaba alternativnih oblik brez uporabe virov, izboljševanje učinkovitosti rabe virov, zagotavljanje sodelovanja deležnikov. In prav to omogoča zastavljen projekt, saj poleg okoljskih koristi prinaša nove dimenzije razmišljanja in ravnanja v krožnem ravnanju (ne več linearnem) in odgovorno potrošništvo, ki se prenaša na potomce.

logo-vec-kot-odpadki

Več kot odpadki

Aplikacija za ravnanje z odpadki

Repair Cafe

Facebook

Pridruži se nam na Facebooku

Twitter

Twitter

Pridruži se nam na Twitter-ju

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.

Naše spletno mesto uporablja piškotke za boljše delovanje.

Več...

V REDU