PROJEKTI

Slovenian Croatian English French German

donacija dohodnine
Donacija dohdnine

 

logo min javna uprava

ne-vec-ampakbolje

 

22 08 18 pasica1

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-prog-pod.jpg

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-kmetijski-sklad.jpg

 

navdih trajnosti

 

 

RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI

Razvojno prioriteto OP ROPI »Ravnanje s komunalnimi odpadki« je hkrati prednostna usmeritev.

Cilji razvojne prioritete

Splošni cilj razvojne prioritete je zmanjševanje nastajanja odpadkov, zmanjševanje nevarnostnega potenciala odpadkov na izvoru, povečanje snovne in energetske izrabe odpadkov, zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, odlaganje neaktivnih preostankov kot najmanj zaželene stopnje ter vzpostavitev celovitega in učinkovitega sistema ravnanja z odpadki.

Specifični cilji so naslednji:

  • izgradnja regijskih centrov za ravnanje z odpadki, v katerih se bo izvajalo predvsem ločevanje in sortiranje različnih vrst odpadkov, predobdelava odpadkov, odlaganje odpadkov, čiščenje izcednih voda iz odlagališča, zajem in izkoriščanje deponijskega plina, okoljski monitoring odlagališča ipd.,
  • izgradnja večjega števila zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov,
  • posodobitev obstoječih regijskih centrov z napravami za obdelavo odpadkov in napravami za monitoring stanja okolja in čiščenjem izcednih voda,
  • ureditev ravnanja z blatom iz čistilnih naprav,
  • ureditev in posodobitev odlagališča za nevarne odpadke in njegova sanacija,
  • sanacija območij, onesnaženih z odpadnimi olji , težkimi kovinami, PCB ter pesticidi.

Upravičenci

Odgovorne institucije za pripravo in izvedbo projekta/operacije po razvojni prioriteti Ravnanje s komunalnimi odpadki bodo občine. Upravičenci bodo zagotovili ustrezen delež sofinanciranja projekta.

Način izbora operacij

Način izbora projektov bo neposredna potrditev operacije

Razvojna utemeljitev

Projekti/operacije morajo predvsem ustrezati splošnim določbam in zahtev iz naslednjih predpisov:

-          Uredba Sveta (ES) št. 1083/206 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (UL L št. 210 z dne 31.6.2006),

-          Uredba Sveta (ES) št. 1084/2006 z dne 11. julija 2006 o ustanovitvi Kohezijskega sklada (UL L št. 210 z dne 31.7.2006),

Uredba Sveta (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (UL L št. 210 z dne 27.12.2006),

-          Direktiva 2006/12/ES o odpadkih,

-          Direktiva 91/689/EGS o nevarnih odpadkih,

-          Direktiva 91/157/EGS o baterijah in akumulatorjih, ki vsebujejo nevarne snovi,

-          Direktiva 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži,

-          Direktiva 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi,

-          Direktiva 75/439/EGS o odstranjevanju odpadnih olj,

-          Direktiva 86/278/EGS o muljih čistilnih naprav

-          Direktiva 99/31/ES o odlaganju odpadkov,

-          Direktiva 2000/76/ ES o sežiganju odpadkov,

-          Uredba o pošiljanju odpadkov 2006/1013/EC,

-          Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (ReNPVO), Uradni list RS, št. 2/06,

-          Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih biorazgradljivih odpadkov za obdobje do konca leta 2008 (2004),

-          Operativni program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov za obdobje 2006 – 2009 (v pripravi),

-          Operativni program ravnanja z embalažo in odpadno embalažo za obdobje od 2002- 2007 (2006),

-          Operativni program ravnanja z baterijami in akumulatorji za obdobje 2003- 2006,

-          Operativni program ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo, 2006,

-          Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012,

-          Operativni program ravnanja z odpadnimi olji,

-          Operativni program odstranjevanja polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov.

 

Merila za izbor

Na osnovi specifičnih ciljev, ki temeljijo na nacionalnem operativnem programu odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih biorazgradljivih odpadkov, in ob upoštevanju zahtev, omejitev in razmejitev iz OP ROPI, so bili evidentirani prioritetni projekti. Le-ti bodo pregledani s strani PT in potrjeni s strani OU (za velike projekte s strani EK) na podlagi naslednjih meril: 

-       celostne rešitve problematike ravnanja z odpadki za območje z več kot 100.000 prebivalci ali

-       celostne rešitve problematike ravnanja z blatom čistilnih naprav v regiji s kapaciteto od 15.000 t/ letno do 30 000 t/ letno (skupaj 70 000 t) ali

-       uvedbe celostne rešitve problematike ravnanja z odpadki v regiji vključno z objekti za sežig odpadkov in ogrevanjem naselij, kjer je to primerno

-       celostne tehnične posodobitve posameznega obstoječega odlagališča nevarnih ali nenevarnih odpadkov, ki bo deloval tudi po letu 2020.

 

Poleg tega morajo investicijski projekti dokazovati:

-    primerno stopnjo pripravljenosti z zagotovilom, da se postopek javnega naročanja lahko začne v roku 6 mesecev po potrditvi projekta s strani EK ali OU,  razen v posebej utemeljenih primerih, ki jih odobri OU,

-    prispevek k ustreznemu zmanjšanju negativnih vplivov na okolje, torej k trajnostnemu razvoju,

-    prispevek k doseganju ciljev razvojne prioritete,

-    sposobnost dolgoročnega učinkovitega investicijskega vzdrževanja,

-    ekonomsko in finančno upravičenost investicije,

-    sposobnost upravljanja projekta.

 

  

 

logo-vec-kot-odpadki

Več kot odpadki

Aplikacija za ravnanje z odpadki

Repair Cafe

Facebook

Pridruži se nam na Facebooku

Twitter

Twitter

Pridruži se nam na Twitter-ju

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.

Naše spletno mesto uporablja piškotke za boljše delovanje.

Več...

V REDU